فرم های آموزشی و پژوهشی کارشناسی ارشد

رشته های فنی و مهندسی

توسعه علمی و آموزشی

موسسه آموزش عالی مهرآیین بندر انزلی در زمینه رشته های فنی مهندسی برق و مخابرات و مهندسی کامپیوتر و رشته های مهندسی معماری و عمران فعالیت دارد.

عملکرد ما در ده سال گذشته (درصدی)

عملکرد ما از نظر پیشبرد اهداف آموزشی از نظر دانشجویان در ده سال گذشته

٩٣رضایت
88 فعالیت علمی
91فعالیت پژوهشی
96فعالیت فرهنگی

گالری رویداد موسسه آموزش عالی مهرآیین سال ۱۴۰۰