رشته هاي تحصيلي موسسه

مقطع تحصيلي نام رشته
كارداني پيوسته معماری
ساختمان
نرم افزار کامپیوتر
حسابداری
تربيت بدني
الكتروتكنيك - برق صنعتي
كارشناسي ناپيوسته مهندسي نرم افزار
حسابداري
معماري
مهندسی علوم و صنایع غذایي
مهندسی شیلات
مهندسی محیط زیست
مهندسی تولیدات دامی
مهندسی الکترونیک
مهندسی اجرایی عمران
مهندسی بهداشت مواد غذایی
علوم ورزشی
مهندسي مخابرات - انتقال
مهندسي برق - انتقال و توزيع
كارشناسي پيوسته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
مهندسي معماري
علوم و مهندسي صنايع غذايي
اقتصاد
مديريت بازرگاني 
تربيت بدني 
مهندسی عمران 
مهندسی فناوری اطلاعات (جديد)
حسابداری (جديد)
كارشناسي ارشد علوم و مهندسي صنايع غذاييآدرس : گیلان، بندرانزلی، طالب آباد، بوستان يكم، پرديس مهرآيين انزلي

تلفن: 01344400271
www.mehraeen.ac.ir

 | تاریخ : 1393/05/13